Κрeдит.Клина

Строителство с глина в Европа – мобилност и учене през целия живот

lpl_bulg

Европейският проект Кредит•Глина обединява за първи път 12 партньори – граждански организации, училища, сдружения – от 4 европейски държави с цел да насърчат индивидуалното професионално развитие и мобилност в областта на строителството с глина.

Желанието ни е:

• младите хора да изучават техниките за строителство с глина при нашите партньори в страната и зад граница;

• строителни специалисти и начинаещи, проявяващи интерес към глината, да се учат на строителните обекти на нашите местни и чуждестранни партньори;

• да подобрим шансовете на мигранти за професионална реализация в областта на строителството с глина;

• да документираме, признаваме и сертифицираме индивидуалните умения независимо от мястото им на придобиване.

• да насърчим изграждането на мрежа и професионалния обмен между специалистите в областта на строителството с глина в европа.

искаме да обвържем старата традиция и идея на гурбетчийството със съвременните изисквания на пазара на труда.Затова ще договорим единни учебни резултати и ще опишем компетентностите по отношение на глинените мазилки, съобразно изискванията на европейската система за трансфер на кредитни точки в професионалното обучение и европейската квалификационна рамка – инструментите на европейския Съюз за сравнимост и прозрачност на професионалните квалификации.

Проектът кредит•Глина е принос в насърчаването на мобилността в професионалното обучение в европа и на ученето през целия живот.