ECVET Строителство с глина

На базата на Европейската квалификационна рамка и на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение партньорите от България, Германия, Франция и Великобритания разработиха системата ECVET Строителство с глина, която прави възможни придобиването, оценката и преноса на учебни резултати в тази професионална област.

Ръководството ECVET Строителство с глина се състои от три части:

Част I представя инструментите на Европейската система за трансфер на кредити в ПОО ECVET Строителство с глина: „Учебната единица” като най-малката преносима единица учебни резултати, естте разработени единици за сектора на глинените мазилки и методите за установяване и оценка на учебните резултати, както и препоръки в помощ на обучаващите, включващи указания за използване на системата ECVET Строителство с глина в мобилните проекти, а също и за насърчаване на обучаващи се от емигрантски произход. Вземайки за пример единадесет визии, всяка от които изградена на базата на индивидуална биография, показваме различни възможности за прилагане на ECVET Строителство с глина.

Част II съдържа самите инструменти и съответните документи:шестте учебни единици ECVET Строителство с глина за нива 1 до 4, съответните индикатори, критерии и формуляри за оценка, образци на сертификатите Кредит  Глина, кратък терминологичен речник и примерни договори за мобилност в рамките на ECVET Строителство с глина, препоръки за насърчаване на професионалното развитие на мигранти, полезни връзки и адреси и Меморандума за разбирателство Кредит.Глина.

Част III предлага допълнителна информация по темите: „Строителството с глина в профе-сионалното обучение” и „Европейската квали-фикационна рамка (ЕКР)”. Разяснява изходната ситуация и резултатите от оценката на проект „Глинени мазилки” – първи и предшестващ настоящия в рамките на програма “Леонардо да Винчи”. В заключение обръщаме поглед към перспективите за разширяване на ECVET Строителство с глина в страните-партньори.

безплатно на